تبلیغات و بازاریابی

 

 

♻️  5گزینه برای تبلیغات شما و خدمات باشگاه لاهیگ??

۱.جلو پیراهن : 3t شش ماهه
۲.پشت پیراهن:1/500t شش ماهه
۳.تبلیغ در سایت و کانال:800t یک ساله
۴.تبلیغ بنر:700t یک ساله
۵.چاپ روی آستین:1t شش ماهه

✔️موارد زیر بصورت ۶ ماه و یکسال تعریف می شود:
⭕️آپشن اول

۶ ماه?
هر ۵ گزینه در سطح گیلان ۶ میلیون
هر ۵ گزینه در سطح کشور ۱۰ میلیون
۱ سال?
هر ۵ گزینه در سطح گیلان قیمت ۷ میلیون
هر ۵ گزینه در سطح کشور قیمت ۱۳ میلیون
⭕️آپشن دوم

۱ سال?
گزینه ۱ و ۲ در سطح گیلان ۳ میلیون
گزینه ۱ و ۲ در سطح کشور ۶ میلیون

⭕️آپشن سوم

۶ ماه?
گزینه ۳ و۴و ۵ در سطح گیلان قیمت ۲ میلیون
گزینه ۳ و۴و ۵ در سطح کشور قیمت ۴ میلیون
۱سال?
گزینه ۳و۴ و ۵ در سطح گیلان قیمت ۴ میلیون
گزینه ۳ و۴و ۵ در سطح کشور قیمت ۷ میلیون.

⭕️آپشن چهارم

۶ ماه?
گزینه ۳ و ۴ در سطح گیلان ۱ میلیون
گزینه ۳ و ۴ در سطح کشور ۲ میلیون پانصد .